Çmimet

"Loja Promocionale e Kuponit Tatimor" ka 4 kategori fituesish . Në përfundim të lojës do të shpallen 500 fitues për një vlerë totale prej 8,000,000 lekësh.

Çmimet fituese për kategorinë I dhe II

Në kategorinë I dhe II do ketë 11 fitues, të cilët nuk do përzgjidhen mbi bazën e hedhjes së një shorti, por në bazë të klasifikimi sipas vlerës totale dhe numrit të kuponave të dërguar.

Fituesit do shpallen duke llogaritur pikët që do merren nga ponderimi 70% me vlerën nominale të kuponave dhe 30% me numrin total të kuponave të postuar. Pra sa më i lartë numri dhe vlera totale e kuponave të dërguar, aq më e lartë dhe mundësia ë

Kategoria Nr. fituesve Çmimi për fitues Totali
I 1 1,000,000 Lek 1,000,000 Lek
II 10 100,000 Lek 1,000,000 Lek

Nëse pas vlerësimeve për vendin e parë apo edhe për 10 fituesit e tjerë rezultojnë më shumë se një fitues për kategorinë e parë, apo më shumë së 10 fitues për kategorinë e dytë me të njëjtat pikë, përzgjedhja e fituesve bëhet nga aplikacioni elektronik në mënyrë rastësore të bar-kodit respektiv.

Çmimet fituese për kategorinë III dhe IV

Kategoria e III dhe IV e fituesve do përzgjidhet në mënyrë rastësore, nëpërmjet një mekanizmi elektronik i cili do përzgjedhë fituesit sipas një gjeneruesi rastësor numrash (RNG). Pjesëmarresit në lojë do kualifikohen si të tillë me plotësimin e kushteve të mëposhtme:

  1. a) Të kenë minimum 50 kupona me vlerë jo më pak se 5,000 lekë të të gjithë kuponave në total.
  2. b) Duhet që keto kupona të postohen nëpermjet postës brenda afatit të lojës.
Kategoria Nr Fituesish Çmimi për fitues Totali
III 200 15,000 Lek 3,000,000 Lek
IV 300 10,000 Lek 3,000,000.Lek