Komisioni

Për qëllimin e organizimit të Lojës së Kuponit Tatimor, do ngrihet një komision i përbër prej 7 anëtarësh me përfaqësues të:

  1. Ministrisë të Financave;
  2. Njësisë së mbikqyrjes së Lojrave të Fatit;
  3. Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve;
  4. d) Drejtorisë Rajonale Tatimore të Tiranës;
  5. Shtypshkronjës së Letrave me Vlerë;
  6. Organizatave të shoqërisë civile që punojnë për mbrojtjen e konsumatorit
  7. Dhomës Kombëtare të Tregtisë.

Ky komision ka për detyrë mbikëqyrjen e hedhjes së shortit dhe shpalljes së fituesve të të gjitha kategorive.