Pjesëmarrësit

Të drejtën për të marrë pjesë në lojën e kuponit tatimor e ka çdo qytetar i cili ka tërhequr gjatë periudhës së zhvillimit të lojës kupona tatimor nga blerjet.

Qytetari që të kualifikohet si pjesëmarrës në lojë duhet të ketë mbledhur jo më pak se 50 kupona tatimor dhe me vlerë totale të të gjithë kupnave jo më të vogël se 5,000 lekë.